Your browser does not support JavaScript!
中臺科技大學圖書資訊中心 Central Taiwan University of Science and Technology Library and Information Center
繁體
空間設備使用統計

館藏統計 | 進館人次統計 | 借閱統計 | 視聽使用統計 | 資訊服務使用統計 |  其他空間設備使用統計
|
 各系所專業圖書及期刊數量查詢 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
★103-105學年度圖書館其他設備資源使用統計

項目

103借用次數

104借用次數

105借用次數

IPAD

435

363

196

K書中心置物櫃

529

654

737

研究小間

68

48


64

(教師及研究生長期借用)

研究小間

1946

2711


1526

(學生一般借用)


 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

★討論室、團體視聽室、資訊素養研習教室使用統計

.98~105學年度使用圖書館空間次數統計表

年度
討論室借用次數
團體視聽室借用時數
資訊素養研習教室借用時數
105學年度 3036 152 155
104學年度 3072 147 160
103學年度 2883 126 193
102學年度
2509
147
304
101學年度
2120
191
232
100學年度
1890
208
188
99學年度
1783
160
139
98學年度
2080(含語言中心、諮商中心借用)
114
80


.102-105學年度系所及處室使用次數統計表:  Excel版   Libre office版


.98~101學年度系所及處室使用次數統計表:   Excel版   Libre office版

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------